Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Πινέλο

Πινέλο