παλιό σχολικό κτίριο μετωπική άποψη

Πολιτική απορρήτου

Προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την προστασία των δεδομένων σας και χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.Die Nutzung des Angebots ist, sofern nicht explizit darauf hingewiesen wird, ohne die Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Falls personenbezogene Daten, z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Die erhobenen Daten werden nur für die bei der Erhebung angegeben Zwecke verarbeitet und ohne explizite Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Trotz der ergriffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der verarbeiteten Daten nach dem Stand der Technik ist ein lückenloser Schutz bei einer Datenübertragung über das Internet, z. B. bei der Kommunikation per E-Mail oder der Nutzung freier, ungeschützter WLAN-Hot-Spots, und dadurch ggf. ein unrechtmäßiger Zugriff durch unberechtigte Dritte, nicht möglich. 


Υπεύθυνος και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού EU-DSGVO είναι η κ. Stefanie Hüning.

Τα σχολεία πρέπει να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Για τα σχολεία υπό δημοτική και κρατική χορηγία (αυτό ισχύει για εμάς ως δημοτικό κοινοτικό δημοτικό σχολείο), η αρμόδια σχολική αρχή διορίζει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα σχολεία της σχολικής περιφέρειας. Η σχολική αρχή για την περιοχή του Borken είναι υπεύθυνη για εμάς. Ο κ. Tim Bittorf έχει διοριστεί από τη σχολική αρχή ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule ή στην ταχυδρομική διεύθυνση της σχολικής αρχής της περιφέρειας Borken: Schulamt für den Kreis Borken, Burloer Str. 93, 46325 Borken με την προσθήκη "der Datenschutzbeauftragte des Schulamtes".


Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η χρήση του ιστότοπού μας είναι γενικά δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Κατά την απλή ενημερωτική χρήση του ιστότοπου, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας. Εάν επιθυμείτε να προβάλετε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα πρόσβασης, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά του (νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στ. στ ΕΕ-DSGVO). Λόγω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπό σας.

Εφόσον συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στις σελίδες μας, αυτό γίνεται πάντοτε, στο μέτρο του δυνατού, σε εθελοντική βάση. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.


Δεδομένα πρόσβασης (αρχεία καταγραφής διακομιστή)

Bei der Nutzung des vorliegenden Angebotes werden durch den technischen Bereitsteller automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die der verwendete Internetbrowser automatisch übermittelt, erhoben und gespeichert. In den Log-Files sind folgende Daten enthalten: 

 • Browsertyp und Browserversion 
 • verwendetes Betriebssystem 
 • Referrer URL (Adresse der Seite, von der aus verwiesen wurde) 
 • Hostname des zugreifenden Rechners 
 • Internet-Service-Provider 
 • Uhrzeit der Serveranfrage 
 • übertragene Datenmenge 

Die Daten dienen der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs des Angebotes und sind bestimmten Personen nicht zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 


Cookies

Bei der Bereitstellung dieser Webseite werden Cookies verwendet und auf Ihrem System abgelegt. Die Cookies werden zu den folgenden Zwecken verwendet: 

 • Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit und Verbesserung des Nutzererlebnisses des Angebotes 
 • Analyse des Surfverhaltens 

Die Verarbeitung der durch die im Rahmen des Setzens von Cookies verarbeiteten Daten erfolgt auf Grundlage von § 15 (3) TMG sowie Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse an den oben genannten Zwecken. Die erhobenen Daten werden durch technische Maßnahmen anonymisiert, dadurch ist eine Zuordnung der Daten zu Ihrer Person nicht möglich. 
Durch entsprechende Einstellungen in dem für die Nutzung des Angebotes eingesetzten Internetbrowsers können die Speicherung und Übermittlung der damit einhergehenden Daten verhindern und bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Dies kann jedoch zur Folge haben, dass nicht sämtliche Funktionen des Angebots vollumfänglich genutzt werden können. 


Φόρμες επικοινωνίας

Es besteht ggf. das Angebot, auf elektronischem Wege Anfragen zu stellen. Die zu diesen Zwecken erhobenen Daten werden nur für die Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen sowie für Anschlussfragen verarbeitet. Die Daten werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben.


YouTube

Es besteht die Möglichkeit, dass auf den Seiten des vorliegenden Angebotes Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube verwendet werden. 

Bei einem Besuch von Internetseiten, die mit einem YouTube-Plugin ausgestattet sind, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Youtube erhält dadurch die Information, dass mit der vom Browser verwendeten IP-Adresse die Internetseite besucht wurde. Während einer laufenden YouTube-Session, d.h. besitzt der Besucher bzw. die Besucherin ein YouTube-Konto und ist im Hintergrund dort angemeldet, kann YouTube den Besuch einer Internetseite dem persönlichen YouTube-Benutzerkonto zuordnen. 

Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: google.privacy


Δικαιώματα του χρήστη

Betroffene haben jederzeit das Recht 

 • auf Auskunft über die sie angehende Daten. 
 • auf Berichtigung unrichtiger sie angehender Daten. 
 • auf Löschung sie angehender Daten, wenn diese nicht mehr erforderlich sind, sie rechtswidrig verarbeitet werden oder die Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen wurde. 
 • auf Einschränkung der Verarbeitung sie angehende Daten, um z. B. weitere Rechte geltend zu machen. 
 • auf Datenübertragbarkeit sie angehende Daten, um diese ggf. anderen Verfahren zur Verfügung zu stellen. 
 • auf Widerspruch, um in einer besonderen Situation der weiteren Verarbeitung der sie angehenden Daten zu widersprechen. 

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit widerrufen werden. Die betreffenden personenbezogenen Daten werden nach Widerruf nicht weiter verarbeitet, es sei denn, zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung überwiegen die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Betroffene wenden sich zur Wahrung ihrer Rechte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse oder an die Administratoren des Angebots. 

Sollten Betroffene annehmen, dass ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können sie sich auch an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, wenden. 

Εάν επιθυμείτε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό, τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για εσάς, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχετε δώσει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διαγραφή δεδομένων

Personenbezogene Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert und verarbeitet, wie es die bei der Erhebung angegebenen Zwecke erfordern, oder soweit dies Gesetze und Vorschriften, denen der Verantwortliche unterworfen ist, vorsehen. 
Entfällt der bei der Erhebung angegebene Zweck, oder laufen gesetzmäßige Speicherfristen ab, werden die gespeicherten Daten gelöscht. 


Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το προϊόν Google Maps της Google Inc. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα από την Google Inc., τους εκπροσώπους της και τρίτους. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης των Χαρτών Google στους όρους χρήσης των Χαρτών Google (βλ. google.maps/terms).