Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Σχολική ζωή

Σχολική ζωή

Στην καθημερινή ζωή, μπορεί να προκύψουν ποικίλες ερωτήσεις σχετικά με τη σχολική ημέρα. Οι σημαντικότερες απαντήσεις παρατίθενται στα δεξιά.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε είτε με τηγραμματεία είτε με τον αντίστοιχουπεύθυνο τάξης μέσω του Schoolfox.