Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Αρχές για τη διδασκαλία

Αρχές για τη διδασκαλία

Καθηγητές και μαθητές έρχονται σε στενή επαφή μεταξύ τους καθημερινά. Και οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά καθήκοντα. Αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά από την άλλη ομάδα.

Κάθε δάσκαλος έχει το δικαίωμα να διδάσκει χωρίς ενοχλήσεις και, ως εκ τούτου, την υποχρέωση να διασφαλίζει την καλή διδασκαλία.

Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να δέχεται καλή διδασκαλία και την υποχρέωση να διασφαλίζει την απρόσκοπτη διδασκαλία.

Όλοι πρέπει να αποδέχονται τα δικαιώματα των άλλων και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.

από Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Διαταραχές στην τάξη - σαφείς κανόνες, σαφείς συνέπειες (2013)