Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Άδεια απουσίας

Άδεια απουσίας παιδιού

Ο δάσκαλος της τάξης μπορεί να χορηγήσει άδεια απουσίας έως τρεις ημέρες. Πέραν αυτού, ο διευθυντής πρέπει να αποφασίσει για την άδεια απουσίας. Αμέσως πριν και μετά τις διακοπές, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε μαθητή (με λίγες εξαιρέσεις).