Сградата на старото училище отстрани
Новата сграда от гледна точка на училищния двор
Новата сграда от гледна точка на паркинга
Покрив между старата и новата сграда

de

Новини