Sponzorstvo čítania

Sponzorstvočítania

Učitelia umožňujú žiakom čítať svet okolo seba. To zahŕňa porozumenie písmenám, rozvoj slovnej zásoby, rozvoj gramatiky a štruktúry viet a mnoho ďalšieho.
Najdôležitejšie zo všetkého je však čítanie. Za to nie sú zodpovední len učitelia, ale aj rodičia detí.

S cieľom poskytnúť ešte lepšiu záruku, že žiaci budú čítať, sú k dispozícii sponzorské príspevky na čítanie. V tomto prípade mentor čítania prevezme patronát nad určitou triedou Buterlandskej školy. Vybrané deti z tejto triedy potom v pravidelných intervaloch (napr. raz týždenne) čítajú s mentorom čítania.

Podporujú čitateľské zručnosti prostredníctvom zábavného čítania v rámci školského dňa. Sú k dispozícii žiakom v prípade otázok alebo problémov s čítaním. Veľmi dôležitým aspektom tohto sponzorstva sú aj takéto príležitosti na rozprávanie o prečítaných textoch.
V takýchto chvíľach sa cielene trénuje nielen plynulé čítanie, ale aj prozódia (hlasitosť, tempo a melódia reči).

Okrem upevňovania čitateľských zručností sa takéto sponzorstvo dotýka aj sociálnych vzťahov. Žiaci si všímajú, že si na nich ľudia nájdu čas. Práve preto sa deti na tento výnimočný čas v školskom dni tešia.

Táto doplnková pedagogická práca je veľmi dôležitá pre všetkých zúčastnených:

  • Stretávajú sa tu generácie a majú možnosť vymieňať si skúsenosti.
  • Intenzívna podpora pre žiakov, ktorí majú stále problémy s čítaním.
  • Učitelia môžu podporovať viac žiakov, zatiaľ čo ostatné deti čítajú.


Kritériá pre mentorstvo čítania sú:

  • rozšírené osvedčenie o dobrom správaní
  • (pravidelný) čas počas týždňa od 08:00 do 11:30
    (čas čítania je však možné dohodnúť individuálne, napr. od 08:00 do 09:00)